logo

21.01.2019

Online kursevi engleskog jezika
Dragi đaci,
Obaveštavamo Vas da smo u saradnji sa kompanijom LINK group obezbedili
besplatne online kurseve engleskog jezika.
ITAcademy​ kao deo kompanije LINKgroup ovim kursevima pruža odličnu priliku
đacima koji žele da usavrše i unaprede svoje znanje engleskog jezika da postanu
što uspešniji u daljem obrazovanju i kasnije u poslu.
Ukoliko ste đak od V do VIII razreda i želite da unapredite svoje znanje engleskog
jezika pozivamo Vas da se prijavite za besplatan online kurs engleskog jezika kod
svog nastavnika koji će odlučiti ko će dobiti mogućnost za pohađanje ovih kurseva.
Na osvocu zalaganja na casovima sledeci ucenici su izdvojili i dobili mogucnost

da online pohadjaju kurs a to su: A.K, E.S. i A.S.
Ukoliko budete bili jedan od dobitnika, dobićete poklon kod sa kojim ostvarujete
pravo na besplatan kurs. Nakon što dobijeni kod unesete na ​ strani prijave dobićete
na mejl sva potrebna uputstva za pohađanje izabranog online kursa.
Pozivamo sve đake da se aktivno uključe u usavršavanje znanja engleskog jezika
kako bi time sebi otvorili što više mogućnosti za dalje obrazovanje i razvoj karijere.

Обавештење о доступности ТВ серијала "Ти одлучи"

Покрајински секретаријат за здравство припремио је:

32 кратка ТВ формата,

2 ТВ спота и

8 анимирана филма

едукативног садржаја погодних за емитовање ученицима и њиховим родитељима о појединим облицима болести зависности.

 

Ha cajry www.tiodluci.rs можете наћи одговоре стручњака и сигурне информације у вези са заштитом и превенцијом здравља.

 

СЕПТЕМБАР

 

Трибина поводом обележавања Европског дана језика

 

КОЛИКО ЈЕЗИКА ГОВОРИШ,

ТОЛИКО ЉУДИ ВРЕДИШ.

 

Quot linguas calles, tot homines vales.

 

                                                                     (Латинска пословица)

 

        Evropski dan jezika                Evropski dan jezika Nata

 

Чињеница да је језик као средство комуникације веома важан за човечанство, од памтивека до данас, била је довољан разлог да сврсисходно и са задовољством, као и протеклих година, обележимо Европски дан језика у просторијама матичне школе у Манојловцу. На трибини су говорили наставници српског, енглеског и француског језика, као и библиотекар школе. Ученици су разговарали са присутним наставницима на наведену тему, рецитовали стихове својих омиљених песника, домаћих и страних, те су се сви присутни присетили многобројних прелепих мисли, које су изузетном уметничком снагом дочарали српски, француски и енглески песници. Нису изостали ни стихови култних дела написаних на руском и мекедонском језику, које је казивао библиотекар школе. Ученици су се подсетили због чега је језик значајан, како се сваки од наведених језика развијао кроз историју и, што је такође важно - били су мотивисани да прошире знања из језика које већ говоре и да науче нове.

 

Register to read more...

Кодекси понашања ученика,

наставника, родитеља/старатеља

Дужност ученика је да:

 • редовно похађа наставу и уредно извршава све обавезе у образовно – васпитном процесу;
 • долази у Школу и на друга места на којима Школа организује и спроводи образовно – васпитни процес, прикладно одевен за наменске активности (неприкладно је долазити у прекратким сукњама, хаљинама, шортцевима, папучама, мајицама без рукава, мајицама на бретеле и са великим деколтеима, откривеног стомака, леђа, нечисте и неуредне косе…
 • брине се о личној хигијени и уредности, односно хигијени просторија у којима се врши образовно – васпитна делатност;
 • у учионицу, кабинет или други простор где се изводи образовно – васпитни рад улази тек по одобрењу наставника или сарадника у настави;
 • користи искључиво улаз за ученике;
 • долази у Школу на време, пре почетка часа, а после знака за почетак наставе буде на свом месту, спреман за њен почетак;
 • обавештава одељењског старешину да је на боловању,  а изостанак правда искључиво лекарским оправдањем, најкасније 7 дана од дана повретка са боловања;
 • унапред тражи сагласност одељењског старешине за одсуствовање са наставе због других ваншколских активности (културне, спортске…);
 • не долази ни на један час ако је на боловању;
 • дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно – васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности;
 • се наставницима, другим запосленима и другим одраслим лицима у Школи обраћа са Ви, уз пуно уважавање и поштовање;
 • поштује личност других ученика;
 • доноси на час уџбенике, свеске и прибор потребан за реализацију наставних садржаја;
 • сам води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског одмора;
 • нађене туђе ствари у школском дворишту, учионици и осталим просторијама Школе одмах предаје дежурном наставнику или наставнику који је присутан на часу;
 • чува од оштећења имовину Школе, односно имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно – васпитног рада ван Школе;
 • се пристојно понаша и када није у Школи;
 • чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје Школа;
 • родитељу, односно старатељу да на увид  ђачку књижицу у коју одељењски старешина уноси обавештења, успех, васпитне и васпитно – дисциплинске мере, сведочанство на крају године и друго.

slika obrazac1забрањено да:

 • закашњава на час, самовољно напусти час, или другу школску активност без дозволе предметног наставника или другог запосленог који изводи школску активност;
 • за време наставе нарушава ред и тишину у школској згради и школском дворишту, као и на свим другим местима где се изводи образовно – васпитни рад;
 • уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета имовини Школе;
 • дискриминише друге ученике и остала лица на основу расне, националне полне, верске и социјалне припадности;
 • пропагира деловање и рад секти;
 • уноси, односно користи алкохол и наркотике који могу угрозити здравље ученика у школско двориште, просторије Школе, на излетима, екскурзијама, и свим осталим активностима у организацији Школе;
 • употребљава непримерене речи (псовке, погрдне изразе);
 • самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;
 • прети и омаловажава личност других ученика, наставника и других запослених у Школи;
 • пуши, коцка се и карта  у просторијама Школе;
 • конзумира семенке, гуму за жвакање и друге сличне производе у учионици и ходницима;
 • користи техничке и електронске направе као што су:  мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникације и ласерску технику којом се ремети рад на часу;
 • у просторијама школе носи качкет, капу, мараму или капуљачу на глави;
 • чини неовлашћено, фотографске и тонске записе запослених и других ученика;
 • улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;
 • задржава се у ходницима Школе за време часа;
 • за време одмора при мењању учионица, на степеништу и у ходницима прави гужву, буку или се гура чиме би могао да  угрози своју, али и безбедност других ученика и запослених у школи;
 • врши  преправке  података на исправама које  издаје Школа

slika obrazac2Кодекс понашања наставника

 • наставник је дужан да долази на посао 10 минута раније, а одлази по завршетку часова (уколико напушта час раније дужан је да обавести директора и помоћника директора);
 • наставници су дужни да се придржавају прописаног распореда: редовне наставе, допунске, додатне, ЧОС и одељења, секције;
 • у школу наставник долази прикладно одевен;
 • у комуникацији користити адекватан речник;
 • својим изгледом и понашањем увек презентује своје занимање и школу;
 • радници школе треба међусобно да се уважавају;
 • са ученицима и родитељима не треба коментарисати рад колега;
 • личност ученика и родитеља треба поштовати, а не омаловажавати;
 • у односу са ученицима примењивати ненасилну комуникацију. Не треба поступати са позиције ауторитета;
 • у школу је забрањено уносити оружје и оруђе;
 • забрањено је конзумирање алкохола, цигарета и наркотика у школским просторијама и школском дворишту;
 • забрањено је долазити у алкохолисаном стању у Школу;
 • наставници заједно са ученицима треба да воде рачуна о школској имовини;
 • дежурни наставник је дужан да долази 15 минута пре почетка наставе и води књигу дежурства;
 • дежурни наставник је дужан да за време одмора, пре и после наставе буде у школском дворишту, а док је настава у току обилази ходнике школе;
 • приликом оцењивања наставник узима у обзир само ниво знања, а не понашање или неке друге карактеристике ученика;
 • уредно и благовремено води школску евиденцију у домену наставника;
 • наставник не сме да искључи ученика са наставе, сем у изузетном ситуацијама (нпр. агресивно понашање, ученик под дејством алкохола и других опијата…) када га упућује у стручну службу школе, код директора или помоћника директора;
 • одељенски старешина је дужан да:
  • прати рад и развој ученика свог одељења;
  • сарађује са родитељима,  наставницима, стручном службом, помоћницима директора, директором…;
  • прати дежурство својих ученика на ходнику и кухињи (уколико постоји);
  • брине о одељењу на настави, излетима, екскурзији и јавним манифестацијама Школе (школске приредбе, игранке,..);
  • редовно води Дневник рада са одељењем, Књигу евиденције о образовно – васпитном раду и Матичну књигу;
  • да одреди термин за индивидуалан разговор са родитељима;

Уколико се наставник не придржава овог кодекса подлеже дисциплинској одговорности.

Кодекс понашања родитеља/старатеља

 • уласком у школу поштује се  кућни ред Школе и Кодекс понашања;
 • поштују се термини за пријем родитеља/старатеља код одељењског старешине или  предметног наставника;
 • при уласку у Школу предаје се лична карта на увид дежурном ученику и саопштава разлог посете;
 • у просторије Школе долази се у прикладној одећи (непримерено је долазити у  прекратким сукњама, хаљинама, шортсевима, папучама, мајицама без рукава, мајицама на бретеле и са великим деколтеима, откривеног стомака, леђа,… );
 • комуникација са особљем Школе је примерена, а понашање адекватно;
 • сви проблеми се решавају кроз конструктивну комуникацију међусобним уважавањем, толеранцијом и поштовањем саговорника;
 • редовним посетама родитељским састанцима, Савету родитеља и индивидуалним разговорима са одељењским старешином (најмање један пут у току месеца)  постиже се благовремено информисање  о свим дешавањима у школском животу ученика (оцене, понашање, изостанци..);
 • не игноришу се потенцијални проблеми ученика – реагује се превентивно и благовремено;
 • у зависности од специфичности појединих проблема тражи се и прихвата помоћ надлежних служби у Школи (педагог, психолог, помоћник директора, дитректор, секретар…);
 • одзив родитеља/старатеља на позив одељењског старешине или Школе је обавезујући;
 • наставно особље и одељењски старешина обавештава се благовремено о свим битним чињеницама везаним за ученика (оцене, понашање, изостанци…), као и о разлозима изостанка ученика из школе;
 • одељењски старешина се благовремено обавештава у случају дужег одсуствовања ученика са наставе када се ради о болести (најкасније другог дана од дана изостанка ученика са наставе);
 • поштује се рок за правдање изостанака ученика (7 дана по повратку са боловања), а изостанци се правдају лекарским уверењем;
 • за одсуствовање ученика са наставе због ваншколских обавеза (разна спортска и друга такмичења,…), у трајању  до три дана, унапред се тражи дозвола одељењског старешине или Наставничког већа уколико ангажовање ученика траје дуже од три дана;
 • чува се школска имовина и имовина свих оних који у Школи уче и раде;
 • уколико ученик начини материјалну штету током боравка у Школи, родитељ/старатељ је дужан да исту надокнади;
 • деца у Школу доносе скупоцене предмете на сопствену одговорност и одговорност родитеља/старатеља;
 • обвештава се одељењски старешина сваки пут када родитељ/старатељ има сазнање о насиљу или када се примети да се насиље дешава међу ученицима;
 • поштују се и примењују остале обавезе садржане у Правилима понашања у Школи.

Не заборавимо да смо сви ми модел понашања  деци!

slika obrazac3

Обавештење за родитеље

 Упис ученика у први разред шк. 2017/2018 год. почиње од 1.3.2017. год. до 1.4.2017. год.

Тестирање ученика почиње 1.4.2017. год. О тачном датуму тестирања родитељи ће бити обавештени писменим путем.

Потребна документација:

-извод из матичне књиге рођених (може и копија)

-потврда из дечјег диспанзера о обављеном систематском прегледу детета

-потврда о завршеном предшколском програму.We have 4 guests and no members onlinePowered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.